VERKOOPVOORWAARDEN

 

Bijgewerkt op 7 januari 2018

 

 

 

 

Art 1 Preambule

 

 

1.1 - De website

 

Website www.racinglubes.fr wordt beheerd door SARL RACING LUBES. Elke bestelling die door een Klant wordt gevalideerd (zoals deze term hieronder wordt gedefinieerd) op de RACING LUBES-site, hierna Racinglubes.fr genoemd, impliceert de voorafgaande aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

 

 

1.2 - Identificatie en bedrijfsdoel van het bedrijf

 

SARL RACING LUBES is een vennootschap naar Frans recht met een kapitaal van 30.000 euro waarvan het hoofdkantoor is gevestigd te Pôle d'activites d'Aix-en-Provence - Pôle Tamarin - Lot 4 - 230 rue Henri Delaunay - 13290 Aix-en-Provence .

 

Het bedrijfsdoel van RACING LUBES is de aan- en verkoop van olie, smeermiddelen, derivaten van aardolieproducten en alle accessoires die verband houden met het onderhoud en de reparatie van voertuigen.

 

De gebouwen van RACING LUBES bevinden zich in het zakencentrum van Aix-en-Provence - cluster Tamarin - Lot 4 - 230 rue Henri Delaunay - 13290 Aix-en-Provence - Tel. : 01 86 950 949. Dit adres is het enige geldige adres voor het versturen van post.

 

 

1.3 - Voorwerp van de algemene verkoopvoorwaarden - Wederzijdse verplichtingen

 

Het doel van deze algemene voorwaarden is om de rechten en plichten van de partijen te definiëren in het kader van de online verkoop van goederen en diensten aangeboden door Racinglubes.fr aan de Klant.

 

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn opgesteld in het Frans en drukken de verplichtingen, de rechten van de Klant en van Racinglubes.fr uit. In die zin erkent de Klant zonder voorbehoud alle hierin uiteengezette bepalingen te aanvaarden.

 

Racinglubes.fr verbindt er zich wederzijds toe de verplichtingen die op haar rusten in het kader van deze geschenken te respecteren.

 

 

1.4 - Definities

 

Zal worden aangeduid als een "Klant", elke persoon die handel wil drijven met Racinglubes.fr in overeenstemming met deze algemene voorwaarden en zal worden aangeduid als een "Leverancier", elk bedrijf dat Racinglubes.fr de opdracht heeft gegeven om een Product te verkopen dat aan hem toebehoort op de Site of door Producten rechtstreeks te hebben verkocht op Racinglubes.fr.

 

Elke bestelling die door een Klant wordt geplaatst onder de hierin vermelde voorwaarden, wordt hierna "Bestelling" genoemd.

 

De bedrijven die door Racinglubes.fr worden gebruikt om de Producten naar de Klant te vervoeren, worden hier "Vervoerders" genoemd.

 

De Klantenservice is het belangrijkste aanspreekpunt tussen de Klant en Racinglubes.fr. De Klantenservice is doordeweeks bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9u tot 12u30 en van 14u tot 18u30 op 01 86 950 949.

 

De Klant kan ook contact opnemen met de Klantenservice via zijn Klantaccount op de website. Reactietijd kan niet worden gegarandeerd.

 

 

 

Art 2 Algemeen

 

 

2.1 - Totstandkoming van het contract - Inwerkingtreding van de algemene voorwaarden

 

Voor zover de Klant de Producten en/of diensten die op de Racinglubes.fr Website worden aangeboden online bestelt, markeert de elektronische handtekening van de Klant op het “Bestelformulier” het sluiten van het contract tussen de Klant en Racinglubes.fr.

 

Overeenkomstig de wet van 13 maart 2000 betreffende de elektronische handtekening en de wet op het vertrouwen in de digitale economie van 21 juni 2004, vormt elke Bestelling die door de Klant gevalideerd wordt door middel van zijn "dubbelklik" of door zijn telefonisch akkoord, een onherroepelijke aanvaarding van deze algemene voorwaarden door de Klant, zoals een handgeschreven handtekening, die slechts kan worden betwist binnen de grenzen voorzien in artikel 10 hieronder van deze algemene voorwaarden.

 

 

2.2 - Duur van het contract

 

De algemene verkoopvoorwaarden worden gesloten voor de duur die nodig is voor de levering van de goederen en diensten waarop wordt ingeschreven, tot het verstrijken van hun garanties wanneer de goederen worden gegarandeerd.

 

 

2.3 - Bewijsdocument

 

De contractuele informatie over de Bestelling wordt per e-mail bevestigd. Racinglubes.fr raadt de klant aan om de bevestigingsmail van de bestelling te bewaren of af te drukken. Alle documenten die voortkomen uit de archivering van inkooporders en facturen in de computersystemen van Racinglubes.fr kunnen echter ook een wettelijk bewijs vormen van communicatie, bestellingen en betalingen tussen de partijen.

 

 

2.4 - Geldigheid van de algemene verkoopvoorwaarden

 

Racinglubes.fr behoudt zich het recht voor haar algemene verkoopvoorwaarden te wijzigen. De datum van de laatste update staat vermeld in de kop van de algemene verkoopvoorwaarden.

 

Producten besteld op de Racinglubes.fr-site door klanten worden beheerst door de algemene voorwaarden voor online verkoop op de datum van de bestelling.

 

 

 

Art 3 producten

 

 

3.1 - Beschrijving en informatie over de Producten

 

De Producten aangeboden door Racinglubes.fr voldoen aan de geldende Franse wetgeving en aan de in Frankrijk geldende normen. Als een Product echter om welke reden dan ook door de Leverancier uit de handel zou worden genomen, zal Racinglubes.fr het Product zo snel mogelijk uit de verkoop halen. Deze actie kan op geen enkele manier een recht van vervolging geven ten gunste van de Klant.

 

Indien het Product of de verpakking ervan door de Leverancier wordt vervangen om plaats te maken voor een gelijkwaardig Product van de nieuwe generatie, mag Racinglubes.fr het Product op de markt brengen totdat de voorraden zijn uitgeput en dit zonder tijdslimiet. In die zin kan de onbeschikbaarheid van een oud Product of de verkoop van een Product in zijn oude verpakking in geen geval een geldige reden zijn voor het retourneren of vervolgen van Racinglubes.fr door de Klant.

 

Racinglubes.fr streeft ernaar om de essentiële kenmerken van de Producten zo goed mogelijk weer te geven op de Productfiches. De informatie die door Racinglubes.fr wordt gepresenteerd, is de informatie die door de leveranciers is gecommuniceerd. De verantwoordelijkheid van Racinglubes.fr kan niet worden aanvaard in het geval van foutieve informatie die door de Leveranciers wordt gecommuniceerd (referentiefout, kenmerk, foto...).

 

In het algemeen zijn de beschrijvingen (foto's, teksten, afbeeldingen, informatie en kenmerken) die de gepresenteerde Producten illustreren louter ter informatie gegeven. In het geval dat een Product in meerdere uitvoeringen wordt aangeboden, wordt (zijn) de foto('s) slechts ter informatie gegeven en kan geen informatie over de container(s) worden gegeven.

 

In geval van een fout in de beschrijving (foto's, teksten, grafieken, informatie of kenmerken) van een Product, kan Racinglubes.fr niet aansprakelijk worden gesteld. In het geval van een fout in de beschrijving, verkrijgt de Klant niet automatisch het recht om het Product te retourneren. Afgezien van de gevallen voorzien in artikel 10 hieronder, kan alleen een fout in de beschrijving van de wezenlijke eigenschappen van het Product een recht op teruggave van het Product in kwestie rechtvaardigen.

 

 

3.2 - Beschikbaarheid

 

Racinglubes.fr verbindt zich ertoe de ontvangen Bestellingen uit te voeren binnen de limieten van de beschikbare voorraden van zijn Leveranciers. In het geval van bewezen onbeschikbaarheid van het bestelde product, of in het geval van een significante verlenging van de levertijd opgelegd door deze onbeschikbaarheid, zal Racinglubes.fr een vervangend product aanbieden tegen hetzelfde prijsniveau en dezelfde kenmerken aan de Klant, die zal behouden volledige vrijheid om het te accepteren of te weigeren.

 

In geval van onbeschikbaarheid van de gehele of een deel van de bestelling en weigering van de leveringstermijn of vervangende producten door de Klant, zal Racinglubes.fr een terugbetaling of een creditnota aanbieden voor de volledige Racinglubes.fr-catalogus.

 

Indien de Klant kiest voor een terugbetaling, zal Racinglubes.fr er alles aan doen om de Klant uiterlijk binnen 30 dagen vanaf de datum waarop Racinglubes.fr de Klant op de hoogte heeft gesteld van de onbeschikbaarheid van het product terug te betalen, met voorrang door dezelfde betaalmiddel zoals gebruikt bij de bestelling of, indien dit niet mogelijk is, per bankcheque verzonden naar de coördinaten die door de Klant op het factuuradres zijn aangegeven.

 

In het geval van onbeschikbaarheid van de bestelde producten, kan Racinglubes.fr niet aansprakelijk worden gesteld, jegens een Klant of een derde partij, voor enige indirecte schade, winst- of omzetderving of enig verlies van gegevens op welke manier dan ook.

 

 

3.3 - Uitzonderingen

 

Sommige van de producten die op de Racinglubes.fr-site worden verkocht, worden opgeslagen bij zijn leveranciers. De beschikbaarheidsperiode komt overeen met de levering van het Product vanuit het magazijn van de leverancier aan dat van Racinglubes.fr. In dit geval komt de levertijd aan de Klant overeen met de beschikbaarheidstijd waarbij de levertijd door de Vervoerder(s) moet worden opgeteld. Evenzo komt de beschikbaarheidstijd voor een opname uit het magazijn overeen met de beschikbaarheidstijd waaraan de gebruikelijke tijd voor het voorbereiden van de bestelling moet worden toegevoegd. Deze termijnen gaan in vanaf de datum van validatie van de betaling door Racinglubes.fr.

 

 

 

Kunst 4 Prijs

 

 

4.1 - Samenstelling en geldigheid

 

De prijzen van de Producten die op de Site worden verkocht, zijn aangegeven in euro's, alle belastingen inbegrepen, exclusief de kosten van verzending, garantie en ondersteunende diensten, en zijn geldig zolang ze op de beschrijving van het product staan. Als de prijs van hetzelfde product onjuist is op een andere locatie van de site (bijvoorbeeld op de homepage) of op de nieuwsbrief, dan is het de prijs die in het winkelmandje staat aangegeven.

 

 

4.2 - Schommelingen

 

Het is mogelijk dat de prijs van hetzelfde Product fluctueert nadat het op de Site is geplaatst. Deze fluctuatie kan regelmatig en frequent zijn als ze het gevolg is van de aanpassing van de verkoopprijs van het product aan de prijzen die worden weergegeven door concurrerende websites. Deze fluctuatie kan ook incidenteel zijn, omdat ze wordt uitgevoerd in het kader van een promotionele actie waarvan de duur beperkt is in de tijd. Ten slotte kan deze fluctuatie langer duren omdat deze afhangt van de leveringskanalen en het commerciële beleid van de leveranciers. Racinglubes.fr kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor prijsschommelingen.

 

Deze schommelingen geven de Klant in geen geval het recht om zijn Product terug te sturen buiten de voorwaarden en termijnen voor terugzending voorzien in artikel 10 hieronder. Racinglubes.fr kan niet worden verweten in geval van schommelingen in de verkoopprijs en eventuele prijsverschillen worden in geen geval vergoed.

 

 

4.3 - Mogelijke fouten

 

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van kennelijke typefouten. Als er een fout zou optreden, zal Racinglubes.fr contact opnemen met de Klant om hem op de hoogte te stellen van de fout die door zijn diensten is gemaakt en hem eraan te herinneren dat de Bestelling zal worden gefactureerd onder de gecorrigeerde voorwaarden. In geval van weigering van de gecorrigeerde voorwaarden, staat het de Klant echter vrij om de gecorrigeerde Bestelling zonder boete te annuleren.

 

 

 

Art 5 Bestellen

 

 

5.1 - Capaciteit

 

Alleen personen die wettelijk in staat zijn om contracten aan te gaan met betrekking tot de goederen en diensten die op de site worden aangeboden, kunnen bestellen op de Racinglubes.fr-site. Bij het plaatsen van de Bestelling garandeert de Klant de volledige rechtsbevoegdheid te hebben om zich aan deze algemene voorwaarden te houden en aldus dit contract af te sluiten. Bij betaling per kaart garandeert de Klant dat hij volledig gemachtigd is om de kaart te gebruiken en dat deze laatste toegang geeft tot voldoende fondsen om alle kosten te dekken die nodig zijn voor de betaling van de Bestelling.

 

 

5.2 - Persoonlijke informatie

 

Bij de bestelling stemt de Klant ermee in om de gevraagde informatie te verstrekken en gaat hij akkoord met de juistheid van deze laatste: e-mailadres, voor- en achternaam, postadres en telefoon.

 

Elke Klant die geldig geregistreerd is op de Site is gebonden aan elke Bestelling waarvoor het gebruik van het e-mailadres en het persoonlijke wachtwoord van de genoemde Klant vereist is (onderhevig aan het herroepings- en retourrecht zoals hierin gedefinieerd).

 

De Klant moet alle informatie die hij tijdens zijn Bestelling heeft ingevoerd (besteld product, leveringsadres, factuuradres, telefoonnummer, enz.) verifiëren. In het geval van een telefonische Bestelling bij de telefonische verkoopdienst Racinglubes.fr, moet de Klant ook de door de teleadviseur ingevoerde informatie verifiëren (naam en voornaam, leverings- en factuuradres, besteld Product, enz.).

 

Deze informatie verschijnt in de e-mail met de orderbevestiging. Als na validatie van zijn Bestelling op de site is geplaatst www.racinglubes.fr of telefonisch met de telefonische verkoopafdeling, de Klant zich bewust wordt van de noodzaak om bepaalde informatie te wijzigen, kan hij dit doen door telefonisch contact op te nemen met de Klantenservice op 01 86 950 949 of per e-mail via zijn Klantenaccount, binnen 24 uur zodat Racinglubes .fr kan het beste aan zijn verzoek voldoen. Er kan alleen rekening worden gehouden met bijgewerkte informatie als de Bestelling nog niet is verwerkt of wordt verzonden.

 

Racinglubes.fr kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele invoerfouten door de Klant of voor de gevolgen in termen van vertragingen of leveringsfouten. Dus als de levering niet kan plaatsvinden vanwege een invoerfout van de Klant, zijn de kosten van het opnieuw verzenden voor rekening van de Klant. In dit geval zal de Klant afzien van elke claim met betrekking tot levertijden.

 

 

5.3 - Bevestigings- en verzend-e-mails

 

Racinglubes.fr stuurt een e-mail ter bevestiging van de bestelling van de klant om een aantal contractuele informatie samen te vatten. Wanneer de Bestelling van de Klant vervolgens wordt overgenomen door de Diensten van Racinglubes.fr volgens de betalingsvalidatieprocedures beschreven in Artikel 6 hieronder, ontvangt de Klant een nieuwe e-mail van de Vervoerder die hem informeert over de verzending van zijn bestelling.

 

 

5.4 - Orderverwerking

 

Bestellingen worden verwerkt in de volgorde waarin hun betaling is gevalideerd. Racinglubes.fr verbindt zich ertoe om alle Bestellingen te verwerken binnen de limieten van de beschikbare voorraden in zijn magazijnen en bij zijn Leveranciers. Leveringen vinden alleen plaats op basis van beschikbaarheid en kunnen geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd. Bij een Bestelling van meerdere artikelen is het mogelijk dat Racinglubes.fr elk van de artikelen in aparte pakketten verzendt.

 

 

5.5 - Niet-uitvoering van de Bestelling

 

Racinglubes.fr kan niet aansprakelijk worden gesteld voor niet-uitvoering van het contract in geval van overmacht, storing of gehele of gedeeltelijke staking, in het bijzonder van postdiensten en vervoermiddelen, communicatie (storing computernetwerk, enz.), overstroming, vuur, enz Racinglubes.fr kan niet aansprakelijk worden gesteld, jegens een Klant of een derde partij, voor enige gevolgschade, winst- of omzetderving of enig verlies van gegevens op welke wijze dan ook ontstaan, zelfs indien dergelijke schade, verlies of letsel door Racinglubes voorzienbaar was. .fr, of als de mogelijkheid onder haar aandacht was gebracht.

 

Art 6 Bevestiging van betaling

 

 

6.1 - Voorwerp

 

De validatie van de betaling door de Racinglubes.fr-diensten maakt de verzending van de pakketten naar het huis van de klant of naar de afhaalwinkel van RACINGLUBES, of naar het door de klant gekozen adres of naar een van de relaispunten mogelijk.

 

 

6.2 - Voorwaarden

 

Om het risico op fraude te beperken en de belangen van zijn klanten te beschermen, moet Racinglubes.fr soms controles uitvoeren met betrekking tot de geldigheid van de gedane betalingen. In het geval van een inspectie wordt de Klant per e-mail op de hoogte gebracht van de ondersteunende documenten die (per e-mail of per post) naar de Diensten van Racinglubes.fr moeten worden gestuurd om hen een definitieve validatie van zijn Bestelling mogelijk te maken.

 

Na afloop van deze eventuele controle behoudt Racinglubes.fr zich het recht voor om de Bestelling te accepteren of te weigeren:


- In het geval van niet-ontvangst van bewijsstukken binnen 48 uur, behoudt Racinglubes.fr zich het recht voor om de validatie van de betaling te weigeren en dus de Bestelling te weigeren.

 

- In het geval van ontvangst van documenten die door de Diensten van Racinglubes.fr als niet-conform worden beschouwd, behoudt Racinglubes.fr zich het recht voor om de Bestelling te weigeren.

 

 

6.3 - Facturering

 

Na validatie van de betaling vindt de facturering van de Klant onmiddellijk plaats op de Site. In het geval van verkoop op afstand of verkoop buiten de site, wordt de klant in het algemeen binnen 24 uur vanaf de dag van betalingsvalidatie gefactureerd.

 

 

 

Art 7 Betaling

 

 

7.1 - Betalingsvoorwaarden

 

Racinglubes.fr slaat de creditcardgegevens van onze klanten niet op.

De Klant heeft de mogelijkheid om zijn Bestelling op verschillende manieren te betalen:

 

A/ Betaling met creditcard


De Klant kan zijn bestelling betalen met een kredietkaart: Carte Bleue, e-kredietkaart, Visa of Mastercard. De rekening van de Klant wordt gedebiteerd na validatie van zijn Bestelling. In het geval dat Producten uitverkocht of niet beschikbaar zijn, wordt de Klant per e-mail of telefoon gecontacteerd op de adressen en nummers die hij eerder op zijn Klantaccount heeft opgegeven.


a/ In het geval van online betaling met de Kaart, is de Klant verplicht het type van zijn Betaalkaart, het nummer van de Betaalkaart, de vervaldatum en het cryptogram, evenals de 3D-SECURE-code (verstrekt door de Bank). Hij garandeert dat hij volledig gemachtigd is om genoemde Kaart te gebruiken en dat de Kaart toegang geeft tot voldoende fondsen om alle kosten die voortvloeien uit zijn Bestelling te dekken.

 

b/ Bij betaling per kaart in VAD, d.w.z. telefonisch met de telefonische adviseurs van de Racinglubes.fr Klantenservice, kan de Bestelling niet afgeleverd worden op een relaispunt. Bovendien zal Racinglubes.fr de Klant om de volgende ondersteunende documenten vragen:

 

- Indien de Bestelling is opgesteld op naam van een persoon: geldige identiteitsbewijzen of een identiteitsbewijs en bewijs van adres minder dan 3 maanden oud.

 

- Indien de Bestelling is opgesteld op naam van een bedrijf: een uittreksel van Kbis van minder dan 3 maanden van dit bedrijf evenals twee geldige identiteitsdocumenten van de persoon die bevoegd is om het bedrijf te binden.

 

De kaart wordt gedebiteerd zodra de aankoop gevalideerd is (behalve voor debetkaarten met uitgestelde betaling, waarvan de debitering van kracht zal zijn volgens de bankvoorwaarden van de Klant).

 

B/ Betaling door het sturen van een bankcheque


De cheque moet zijn uitgegeven door een bank die gevestigd is in het moederland van Frankrijk of Monaco. De Bestelling wordt pas gevalideerd zodra de cheque is ontvangen door Racinglubes.fr, en de Bestelling wordt pas verzonden nadat de cheque is geïnd en gecrediteerd, rekening houdend met de mogelijke afwijzingsperiode van ongeveer 10 dagen.


Bovendien, als de Bestelling op naam van een persoon is opgesteld, moet de Klant bij zijn cheque een geldig identiteitsbewijs en een bewijs van adres van minder dan 3 maanden oud voegen.

 

Indien de Bestelling op naam van een bedrijf is opgesteld, moet de Klant bij zijn cheque een Kbis-uittreksel van minder dan 3 maanden van dit bedrijf en twee geldige identiteitsdocumenten van de persoon die naar behoren gemachtigd is om het bedrijf te binden, voegen.

 

C/ Betaling via overschrijving

 

De Bestelling kan betaald worden via overschrijving op basis van de volgende bankgegevens:

 

Bankcode: 10096

Tellercode: 18070

Rekeningnummer: 00088279701 - Sleutel: 29

IBAN: FR76 1009 6180 7000 0882 7970 129

BIC: CMCIFRPP

 

Het is absoluut noodzakelijk dat de Klant in het onderwerp van zijn overdracht zijn naam en zijn bestelnummer vermeldt die bij de validatie van zijn winkelmandje zijn meegedeeld.

 

De validatietijd voor een bestelling betaald via bankoverschrijving is minimaal 48 werkuren (overeenkomend met de minimumtijd voor de overschrijving op de bank van Racinglubes.fr).

 

Racinglubes.fr kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de vertraging bij het valideren van de bestelling van de klant, waarvan de oorzaak zou zijn het ontbreken van een bestelnummer in de overschrijvingsopdracht of de vertraging of het niet doorgeven van de overdrachtsinformatie door de bank van de klant.

 

De debitering van de overschrijving is onmiddellijk van zodra de Klant zijn bestelling bij zijn bank heeft gevalideerd.

 

D/ Betaling via PAYPAL

 

De Klant kan zijn bestelling betalen met een PAYPAL-account. Door te kiezen voor betaling via PayPal, wordt de Klant automatisch doorgestuurd naar zijn PayPal-rekening. Zodra de Paypal-betaling is gevalideerd, kan hij zijn bestelling op de Website voltooien.

 

Om van deze betaalmethode te kunnen genieten, moet de Klant een account bij PAYPAL hebben. Bij betaling via PAYPAL zijn de algemene gebruiksvoorwaarden van PAYPAL van toepassing.

 

De afschrijving van de PAYPAL-betaling vindt plaats na validatie van de aankoop.

 

F/ Betaling via een actie- en/of kortingscode

 

Deze promocode of kortingsbon kan worden gebruikt op de gehele of een deel van de Racinglubes.fr-catalogus. De geldigheidsduur mag niet langer zijn dan 365 dagen. Het is niet-restitueerbaar, niet-cumulatief, ondeelbaar, is niet van toepassing op verzendkosten en kan alleen worden gebruikt voor een bestelling voor een bedrag, exclusief verzendkosten, groter dan of gelijk aan de waarde ervan.

 

 

7.2 - Toegang tot de factuur

 

De factuur wordt automatisch per e-mail naar de Klant gestuurd zodra de bestelling is verzonden.

 

Het is ook toegankelijk in het klantengedeelte op www.Racinglubes.fr (sectie "mijn account") of beschikbaar op aanvraag bij de klantenservice via de sectie FAQ en vervolgens contact, toegankelijk vanaf de startpagina op de site www.Racinglubes. fr door in te voeren zijn e-mailadres en met vermelding van zijn bestelnummer.

 

 

7.3 - Verzuim van betaling

 

Racinglubes.fr behoudt zich het recht voor om de account van een Klant die in strijd is met de bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, op te schorten of te sluiten. Iedereen wiens account is opgeschort of gesloten, kan niet bestellen op de site zonder de voorafgaande toestemming van de diensten van Racinglubes.fr.

 

Racinglubes.fr behoudt zich specifiek het recht voor om een levering te weigeren of een Bestelling te honoreren van een Klant die een eerdere Bestelling niet volledig heeft betaald of met wie een geschil niet is opgelost.


Racinglubes.fr behoudt zich ook specifiek het recht voor om een levering te weigeren of een Bestelling te honoreren van een Klant wiens chequetegoed niet volledig is gevalideerd door de Bank of wiens VAD (verkoop op afstand) per bankkaart twijfelachtig of waargenomen zou zijn als frauduleus.

 

 

Art 8 Ontvoering

 

Racinglubes.fr geeft haar Klanten de mogelijkheid om hun Bestelling op te halen in de winkel.

 

 

8.1 - Ophaalbevestiging

 

De Klant wordt per e-mail op de hoogte gebracht van de beschikbaarheid van zijn bestelling. Het intrekken van de bestelling is alleen mogelijk als de gehele bestelling op voorraad is in de winkel. Indien het Product is opgeslagen bij de Leverancier, dient de Klant te wachten tot het Product is aangekomen in het depot van Vitrolles en vervolgens in de winkel van Aix en Provence om het te kunnen ophalen.

 

Wanneer de bestelling beschikbaar is voor afhaling, heeft het niet ophalen van de Producten binnen 30 dagen tot gevolg dat de producten niet worden teruggenomen en worden teruggestuurd naar de voorraad. De Klant zal dus een nieuwe bestelling moeten plaatsen om zijn onderdelen weer beschikbaar te hebben.

 

Elke verwijdering uit het Magazijn zonder eerst een e-mail te hebben ontvangen waarin de Klant wordt geïnformeerd over de beschikbaarheid van zijn bestelling, brengt het risico met zich mee voor de Klant van een lange wachttijd en de onbeschikbaarheid van de bestelde Producten.

 

 

8.2 - Onderdelen die nodig zijn voor verwijdering

 

Bij het afhalen van zijn Bestelling in het magazijn of de winkel, moet de Klant de bevestigingsmail van de Bestelling tonen en:

 

a/ Indien de factuur is opgesteld op naam van een persoon: een identiteitsbewijs;

 

b/ Indien de factuur is opgesteld op naam van een bedrijf: een Kbis-uittreksel van minder dan 3 maanden van dit bedrijf en de identiteitskaart van de persoon die bevoegd is om het bedrijf te binden;

 

c/ Indien de persoon die zich aanbiedt voor de herroeping van de Bestelling niet de Klant is (wiens naam en adres op de factuur staan), moet deze persoon zich presenteren met de hierboven vermelde documenten evenals met zijn eigen identiteitskaart en een machtiging van advocaatbrief opgesteld en ondertekend door de cliënt (als het een natuurlijke persoon is) of door de persoon die naar behoren gemachtigd is om het bedrijf te binden (als het een bedrijf is).

 

Bij niet-naleving van deze bepalingen behoudt Racinglubes.fr zich het recht voor om het voorwerp van de Bestelling niet aan de Klant te leveren.

 

 

8.3 - Reserveringen bij afhaling

 

Het ontbreken van voorbehoud tot verwijdering door de Klant staat gelijk aan onherroepelijke aanvaarding. De verwijdering van het Product brengt automatisch de risico-overdracht met zich mee naar de Klant, wat betekent dat de behandeling, het laden en het transport van het Product zijn volledige verantwoordelijkheid is.

 

 

 

Art 9 Levering

 

 

9.1 - Leveringsproces

 

Tenzij anders bepaald in deze Algemene Verkoopvoorwaarden, zijn de leveringskosten steeds ten laste van de Klant.

 

De Producten worden noodzakelijkerwijs geleverd op het adres dat door de Klant is opgegeven bij het invoeren van de informatie tijdens zijn Bestelling. Daarom raadt Racinglubes.fr de Klant aan om de juistheid te verzekeren van de informatie die hij eventueel heeft verstrekt voor de levering van zijn Bestelling.

 

De levering omvat niet de installatie of inbedrijfstelling van het bestelde Product, of het terughalen van de oude apparatuur.

 

Indien de Klant tijdens zijn Bestelling een foutief of onvolledig adres (trap, gebouw, deur, code, enz.) heeft ingevuld, indien de Klant de voortgang van zijn transport niet heeft gevolgd en/of niet aanwezig is op het opgegeven adres om zijn bestelling te ontvangen, dan kan de vervoerder de levering niet uitvoeren en wordt het product automatisch teruggestuurd naar Racinglubes.fr.

 

- Indien de Klant besluit een nieuwe levering te doen, is dit voor zijn rekening voor een bedrag van € 19,99 inclusief btw en dient deze voor herverzending te worden betaald door contact op te nemen met de Klantenservice.

 

- Als de Klant zijn Bestelling wil annuleren, kan hij kiezen voor een terugbetaling of een tegoedbon. Als de Klant kiest voor terugbetaling, zal Racinglubes.fr zijn best doen om de Klant terug te betalen binnen 30 dagen vanaf de datum van ontvangst van het geretourneerde Product door de Vervoerder. De terugbetaling die vervolgens door Racinglubes.fr wordt gedaan, is het bedrag van de bestelling, minus de uitgaande verzendkosten en € 9,99 inclusief btw voor de verzendkosten voor de retourzending. Als de Klant ervoor kiest om te profiteren van een tegoedbon, is dit het bedrag van de bestelling, minus de uitgaande verzendkosten en € 9,99 inclusief btw voor de verzendkosten voor de retourzending.

 

In geval van verlies van een pakket door de vervoerder, wordt een onderzoek geopend bij hun service. De duur hiervan mag niet langer zijn dan 20 dagen. Als het pakket aan het einde van deze periode niet is afgeleverd, zal Racinglubes.fr de klant aanbieden de artikelen opnieuw te verzenden of terug te betalen.

 

 

9.2 - Levering via relaispunt

 

Bij aankomst van zijn pakket op het door hem gekozen doorgeefpunt, wordt de Klant per e-mail of sms op de hoogte gebracht door de Vervoerder. Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Klant om een geldig mobiel telefoonnummer en/of e-mailadres op te geven.

 

Als de klant zijn pakket na 10 dagen niet heeft opgehaald, wordt het pakket automatisch teruggestuurd door de vervoerder naar Racinglubes.fr.

 

In het geval van een verzoek tot terugzending van het pakket door de Klant, zijn de kosten van het opnieuw verzenden voor rekening van de Klant voor een bedrag van € 19,99 inclusief belasting en moeten vóór de terugzending worden betaald door contact op te nemen met de Klantenservice.

 

In geval van sluiting van het relaispunt op het moment van Levering, behoudt de Vervoerder zich het recht voor om een ander open relais te kiezen, geografisch het dichtst bij het oorspronkelijk door de Klant gekozen relais, zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige claim van de onderdeel van de opdrachtgever. De Klant zal dan via e-mail of sms op de hoogte worden gebracht van de contactgegevens van de nieuwe relay.

 

In het geval dat de vervoerder geen nieuw relais kan selecteren, wordt het pakket automatisch teruggestuurd naar Racinglubes.fr. Na ontvangst zal Racinglubes.fr er dan alles aan doen om het pakket zo snel mogelijk aan de Klant terug te bezorgen. In het geval dat de hoeveelheid of de aard van de producten in de bestelling verzending via het netwerk van relaispunten niet toelaat, behoudt Racinglubes.fr zich het recht voor om het pakket door een andere vervoerder rechtstreeks naar het factuuradres van de Klant te verzenden zonder dat dit aanleiding kunnen geven tot enige vordering van de Klant.

 

 

9.3 - Levering door vervoerder

 

Voor bepaalde leveringen door Vervoerder kan een afspraak worden gemaakt tussen Vervoerder en Klant. In dit geval, als de Klant niet aanwezig kan zijn op de dag van levering, moet hij een bevoegde persoon kiezen die de levering zal ontvangen en alle verantwoordelijkheden van de Klant op zich nemen.

 

Bij afwezigheid van de Klant kan de Vervoerder de levering niet uitvoeren. Afhankelijk van de leveringsvoorwaarden van de Vervoerder:


- ofwel wordt het pakket dan direct gedeponeerd bij een afhaalpunt (vermeld op de tracking van het pakket) waar de Klant het moet gaan ophalen. Een pakket dat bij een afhaalpunt is achtergelaten, kan niet opnieuw worden bezorgd.


- ofwel wordt de Klant op de hoogte gebracht van het bezoek van de Vervoerder en zal hij opnieuw contact met hem moeten opnemen om een nieuwe leveringsafspraak te maken.

 

In het geval dat de Klant de afspraak nogmaals niet nakomt, komen alle kosten in verband met de organisatie van een nieuwe levering ook voor rekening van de Klant.

 

In het geval dat de Vervoerder een aanzienlijke vertraging oploopt buiten zijn macht, zal Racinglubes.fr zijn best doen om een nieuwe levering te voorzien en de kosten die verband houden met de organisatie van deze nieuwe levering zullen worden gedragen door Racinglubes.fr.

 

In het geval dat de toegankelijkheidsvoorwaarden van de door de Klant gekozen plaats van levering de Vervoerder niet toestaan om de Bestelling af te leveren via de hoofdtoegang tot de woning, kan de levering niet plaatsvinden, maar blijven de leveringskosten ten laste van de Klant. Deze voorwaarden kunnen bijvoorbeeld zijn: wegwerkzaamheden, weg afgesloten, weg te smal, toegangsdeurcode onbekend, intercom niet bereikbaar... (zie artikel 9.4).

 

Er worden geen leveringen gedaan buiten de voordeur van het huis of gebouw.

 

 

9.4 - Levertijden

 

Leveringen worden gedaan door verschillende gespecialiseerde vervoerders, afhankelijk van de aard van het product waarop de bestelling betrekking heeft.

 

Om de voortgang van de levering van zijn Bestelling te volgen, ontvangt de Klant een e-mail wanneer het Product wordt verzonden.

 

Overeenkomstig artikel L121-20-3 van het consumentenwetboek verbindt Racinglubes.fr zich ertoe de klant te leveren binnen maximaal 30 dagen vanaf de geschatte leveringsdatum die is vermeld in uw e-mail met de orderbevestiging.

 

In geval van niet-ontvangst van een pakket binnen de indicatieve termijnen, kan de Klant contact opnemen met de Klantenservice, die contact zal opnemen met de Vervoerder en de oorzaak van de vertraging zal bepalen en dit aan de Klant zal meedelen. Indien nodig zal Racinglubes.fr een onderzoek openen naar de routing van het product met de betrokken Vervoerder.

 

De Vervoerder bepaalt zelf de duur van het schadeonderzoek. De opening van het onderzoek vindt plaats binnen 24 werkuren volgend op de verzending door de Klant aan Racinglubes.fr van de informatie over het niet ontvangen van zijn Bestelling evenals de documenten die nodig zijn voor de opening van dit onderzoek dat Racinglubes.fr waarschijnlijk de Klant te vragen. Indien tijdens de onderzoeksperiode het Product wordt gevonden, wordt het afgeleverd aan de Klant. Als het product niet wordt gevonden aan het einde van het onderzoek en alleen onder deze voorwaarde, zal Racinglubes.fr:


- op zijn kosten een vervangend Product stuurt als het Product nog beschikbaar is;


- de prijs van de door de vervoerder verloren bestelling terugbetaalt of een creditnota aanbiedt voor de volgende aankoop als het (de) bestelde product(en) niet langer beschikbaar zijn.

 

Zodra de Bestelling is verzonden, kan de vertraging in de levering die onderwerp zou zijn van een onderzoek en/of het verlies van het Product geen reden zijn om de Bestelling te annuleren als Racinglubes.fr een Product verzendt binnen de hierboven vermelde termijnen van vervanging.

 

 

9.5 - Speciale gevallen

 

Voor leveringen van producten door de vervoerder aan de eilanden van Europees Frankrijk die niet via een brug met het vasteland zijn verbonden (Corsica, Ile d'Yeu, Ile de Porquerolles, enz.), wordt de geschatte levertijd systematisch met 48 uur verlengd.

 

 

9.6 - Controle van de goederen, schade en klachten

 

Volgens artikel L133.3 van het Wetboek van Koophandel, "dooft de ontvangst van de voorwerpen elke actie tegen de Vervoerder voor verlies of gedeeltelijke beschadiging indien de ontvanger binnen 3 dagen, met uitzondering van feestdagen, die volgen op die van ontvangst, de ontvanger niet heeft geïnformeerd de vervoerder, bij buitengerechtelijke handeling of bij aangetekende brief, van zijn met redenen omkleed protest”.

 

In geval van schade opgelopen tijdens het transport of verlies, moet de Klant zijn voorbehoud zo gemotiveerd mogelijk uitdrukken op de bon van de vervoerder en bij gebreke hiervan binnen 3 dagen na ontvangst, per brief RAR (LRAR) of per deurwaardersakte. Indien de Vervoerder de reserveringen van de Klant op dit document op de leveringsbon betwist, is hun hernieuwing per aangetekende brief noodzakelijk.

 

De Klant zal Racinglubes.fr (en de Vervoerder) gelijktijdig op de hoogte brengen van zijn reserveringen. Racinglubes.fr zal overgaan tot de vervanging van verloren of beschadigde producten na het geschil met de vervoerder te hebben opgelost, indien de verantwoordelijkheid van deze laatste wordt erkend, moet de klant Racinglubes.fr voor dit doel alle documenten en informatie in zijn bezit bezorgen.

 

Bij aflevering van het Product dient de Klant het Product uit te pakken in aanwezigheid van de Vervoerder. Hij moet dan de conformiteit van de afgeleverde Bestelling controleren in aanwezigheid van de Vervoerder alvorens de Leveringsbon te ondertekenen.

 

In geval van een anomalie met betrekking tot de levering, moet de Klant zijn voorbehoud aangeven in de vorm van gedetailleerde handgeschreven opmerkingen, gedateerd, expliciet en vergezeld van zijn handtekening op de leveringsbon. Deze afwijkingen kunnen bijvoorbeeld zijn:

 

- Beschadigd product: krassen, stoten, schokken, lekkage...


- Niet-conform product: in natura (referentiefout...) of in hoeveelheid...

 

In het geval dat het bestelde Product een vloeistof is (bijvoorbeeld olie of remvloeistof), wordt een stoot of schok op de container niet als een afwijking beschouwd. Alleen een lekkage van de op de leveringsbon vermelde container kan ertoe leiden dat het Product als "beschadigde goederen" wordt gekwalificeerd.

 

De woorden "onder voorbehoud van" of "onder voorbehoud van uitpakken, testen enz. . ..” op de leveringsbon heeft geen juridische waarde en kan niet worden gebruikt als bewijs tegen de vervoerder voor een latere claim.

 

In het geval van een afwijking of niet-naleving, moet de klant het pakket absoluut weigeren en de klantenservice van Racinglubes.fr telefonisch op 01 86 950 949 of per e-mail op de hoogte stellen via het contactformulier op de website www.racinglubes.fr, binnen een maximale termijn van 3 werkdagen vanaf de datum van levering.

 

In het geval dat de controle van het pakket en de inhoud ervan tijdens de levering niet mogelijk zou zijn geweest, moet de Klant de Vervoerder verplicht zijn gedetailleerde klacht per aangetekende brief met ontvangstbewijs (LRAR) binnen de 3 werkdagen na ontvangst van het pakket verzenden. . Een kopie moet per e-mail of via het contactformulier op de site naar Racinglubes.fr worden gestuurd www.racinglubes.fr of per post naar: RACING LUBES - Klantenservice - Aix-en-Provence Business Center - Tamarin Pole - Lot 4 - 230 rue Henri Delaunay - 13290 Aix-en-Provence, zodat Racinglubes.fr een geschil kan openen met de Vervoerder. Zonder een kopie van de klachtenbrief van de Klant kan Racinglubes.fr geen actie ondernemen tegen de Vervoerder en dus de belangen van de Klant verdedigen.

 

Elke klacht die buiten deze termijn wordt ingediend, kan worden afgewezen zonder verhaalmogelijkheid voor de Klant.

 

De afwezigheid van een klacht en/of het niet-uitgeven van reserveringen door de Klant bij levering, betekent dat het geleverde Product als bevredigend wordt beschouwd en niet het onderwerp kan zijn van een volgend geschil (met uitzondering van wettelijke garanties voor non-conformiteit en/of verborgen gebrek van het product).

 

 

9.7 – Leveringstarieven

 

De leveringstarieven of verzendkosten zijn toegankelijk via de site Racinglubes.fr. Ze kunnen op geen enkele manier worden beperkt tot het beltarief dat via de Site wordt gecommuniceerd, aangezien deze basisprijs bindend en beperkt is (geografisch gebied, gewicht van het pakket, leveringsmethode, enz.)

 

Klantenservice is beschikbaar voor klanten om te communiceren en prijzen uit te leggen.

 

 

 

Art 10 Herroepingsrecht

 

 

10.1 - Herroepingsrecht

 

De Klant heeft een opzeggingsrecht dat hij kan uitoefenen door de Klantenservice op de hoogte te stellen. In geval van annulering van de bestelling zijn de bepalingen van artikel L 121-20 van de Consumentenwet van toepassing.

 

Overeenkomstig de bepalingen van artikel L 121-20 van de Consumentenwet heeft de Klant een herroepingsrecht. Deze wettelijke herroepingstermijn van 7 dagen geldt alleen voor online gekochte producten. De klant heeft dus 7 kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst van zijn producten om een retournummer aan te vragen bij de klantenservice van Racinglubes.fr. per e-mail of telefoon.

 

Zodra het retournummer is verkregen, heeft hij een extra termijn van 10 kalenderdagen om het product terug te sturen. Na ontvangst van het product, als de staat van de laatste voldoet aan de voorwaarden uiteengezet in paragraaf 10.2, zal de Klant profiteren van een omruiling of terugbetaling naar zijn keuze.

 

Indien de Klant het Product terugstuurt na 10 kalenderdagen na het verkrijgen van een retournummer en binnen de maximale limiet van 30 kalenderdagen volgend op de datum van ontvangst van zijn producten, kan enkel een creditnota of een omruiling worden toegekend voor zover de staat van de geretourneerde producten voldoen aan de voorwaarden genoemd in paragraaf 10.2. Na deze periode van 30 dagen kunnen het product(en) niet meer worden teruggenomen.

 

In geval van uitoefening van het recht op terugzending door de Klant en in overeenstemming met de bepalingen van artikel L. 121-20 van de Consumentenwet, zijn de kosten van het terugzenden van de Bestelling voor rekening van de Klant.

 

Als het retourverzoek is gekoppeld aan een fout van Racinglubes.fr bepaald door de criteria uiteengezet in dit artikel 10.2, zal het retournummer worden vervangen door een retourformulier dat door Racinglubes.fr naar het e-mailadres van de klant wordt gestuurd of door een verzoek tot afhaling rechtstreeks naar de vervoerder - de retourkosten zullen daarom worden gedragen door Racinglubes.fr. In dat geval blijven de hierboven vermelde termijnen en voorwaarden van het recht op teruggave identiek.

 

 

10.2 - Procedure voor het retourneren van producten

 

Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, dient de Klant vooraf contact op te nemen met de Klantenservice binnen de termijnen voorzien in dit artikel 10, hetzij telefonisch op 01 86 950 949, hetzij rechtstreeks vanuit zijn Klantenruimte. De Klant ontvangt dan een retourbevestiging per e-mail.

 

Als de retourzending het gevolg is van een verandering van gedachten, moet de Klant de Bestelling geheel of gedeeltelijk op eigen kosten naar het volgende adres sturen: RACING LUBES - Pôle d'activites d'Aix-en-Provence - Pôle Tamarin - Lot 4 - 230 rue Henri Delaunay - 13290 Aix-en-Provence, binnen de gestelde termijn.

 

Wanneer de Bestelling waarvan de terugzending gewenst is, is afgeleverd door de Vervoerder en de terugzending is veroorzaakt door een fout van Racinglubes.fr (fout in de voorbereiding van het pakket, omkering van de Bestelling met die van een andere Klant, fout in de keuze van het verzonden onderdeel na een omruiling, enz.), zal de terugzending van het Product op kosten van Racinglubes.fr gebeuren. De Vervoerder grijpt in het algemeen binnen 48 werkuren na het verzoek in.

 

BELANGRIJK: fouten met betrekking tot het niet in aanmerking nemen van de compatibiliteitskenmerken van het voertuig zijn niet inbegrepen in deze ondersteuning. De Klant heeft inderdaad de mogelijkheid om in geval van twijfel contact op te nemen met de Klantenservice op 01 86 950 949, om hem bij zijn keuze te adviseren alvorens zijn Bestelling te valideren. In het geval van een fout in de bestelde onderdelen (ongeacht de oorzaak van de fout), kan Racinglubes.fr niet aansprakelijk worden gesteld, jegens een Klant of een derde partij, voor enige indirecte schade, enig bedrijfsverlies, winst of omzet voortvloeiend uit op welke manier dan ook, zelfs als dergelijke schade, verlies of letsel voorzienbaar was door Racinglubes.fr, of als de mogelijkheid ervan onder haar aandacht was gebracht.

 

LET OP: bij het afhalen van goederen uit een van de RACING LUBES-winkels, moet de Klant de goederen op eigen kracht terugsturen naar het magazijn waar de terugtrekking werd gedaan, zelfs als het een fout is van Racinglubes.fr , de bestelling moet worden gecontroleerd op het moment van herroeping door de Klant.

 

De Klant mag in geen geval verzoeken om het product terug te sturen naar zijn huis door Racinglubes.fr. Om door te gaan met de terugzending van het/de gewenste onderdeel(en), hoeft de klant alleen het (de) volledige onderdeel(en) terug te sturen naar Racinglubes.fr, VERPLICHT vergezeld van:


- een verklarende brief over het ondervonden probleem, met vermelding van het retournummer dat door de Klantenservice is meegedeeld,


- zijn volledige contactgegevens en zijn Ordernummer om hem te identificeren,


- en een kopie van zijn factuur.


In het geval van een verzoek om omruiling MOET een kopie van de grijze kaart aan het pakket worden gehecht (en, indien de klant dat wenst, de referentie(s) die moeten worden geretourneerd of het schema van de te retourneren onderdelen). Alles moet in een TRANSPORTVERPAKKING worden teruggestuurd naar het volgende adres: RACING LUBES - Retourservice - Aix-en-Provence Business Centre - Tamarin Centre - Lot 4 - 230 rue Henri Delaunay - 13290 Aix-en-Provence.

 

Het product moet verplicht worden teruggestuurd naar Racinglubes.fr in een staat die geschikt is voor wederverkoop, d.w.z. met inachtneming van de onderstaande retourvoorwaarden:


- in exact originele staat, onbeschadigd,


- in de originele verpakking die intact moet zijn,

 

- bus of originele verzegelde container als het een vloeistof is,


- met alle toebehoren die eraan vast zaten,


- In perfecte staat,


- geen sporen van montage en gebruik vertoont,


- met zijn instructies.

 

Voorbeelden van dingen die je niet moet doen:


- Scheur het karton of de verpakkingszak bij ontvangst (het karton of de zak moet inderdaad voorzichtig worden geopend, bijvoorbeeld met een mes om de lijm te snijden die het sluit),


- Bij terugsturen bruine of gekleurde tape op de verpakking plakken,


- Monteer het onderdeel zonder te vergelijken met het origineel,


- Plak het La Poste of Carrier label op de originele doos van de fabrikant,


- Retourneer het onderdeel zonder verpakking,


- Retourneer een onderdeel dat niet compleet is zoals oorspronkelijk.

 

De risico's verbonden aan de terugzending van het Product, ongeacht de oorzaak, zijn de verantwoordelijkheid van de Klant. De risico's verbonden aan een slechte verpakking (breuk, verlies van elementen, lekken, enz.) zijn de verantwoordelijkheid van de Klant.

 

Als het product tijdens deze verzending door de vervoerder verloren gaat, is de klant als enige verantwoordelijk en kan deze niet worden vergoed door Racinglubes.fr (tenzij de klant een retourverzekering heeft genoten en de vervoerder bijgevolg gemachtigd is door Racinglubes.fr).

 

In geval van uitoefening van het recht op teruggave in overeenstemming met de hierin vermelde voorwaarden, zal de Klant ofwel een creditnota ofwel een terugbetaling van het aankoopbedrag worden aangeboden.

 

Als de Klant kiest voor terugbetaling, zal Racinglubes.fr er alles aan doen om de Klant binnen 30 dagen vanaf de datum van ontvangst van het geretourneerde Product terug te betalen. Bij overschrijding van deze termijn om redenen buiten haar wil, kan Racinglubes.fr niet worden aangesproken door de Klant.

 

De terugbetaling zal worden gedaan via hetzelfde betaalmiddel als dat gebruikt is tijdens de eerste bestelling.

 

In het geval dat terugbetaling via dezelfde methode niet mogelijk is met de oorspronkelijke betalingsmethode of in geval van betaling per creditcard met een telefonische adviseur, zal de terugbetaling worden gedaan per cheque, geadresseerd aan de naam en het postadres die de Klant zal verstrekken hebben aangegeven in het gedeelte "factuuradres" bij het bestellen.

 

Indien de Klant wordt terugbetaald door overschrijving, is de snelheid waarmee het krediet op de bankrekening van de Klant verschijnt afhankelijk van het type bankkaart van de Klant: in het geval van een onmiddellijke debetkaart wordt de zichtrekening binnen 8 tot 15 dagen gecrediteerd, afhankelijk van op de oever; bij een uitgestelde debetkaart verschijnt het tegoed aan het einde van de maand op de creditcardrekening en niet op de zichtrekening. Indien deze terugbetaling langer duurt, dient de Klant zelf contact op te nemen met zijn bank.

 

Indien het geretourneerde Product Racinglubes.fr niet bereikt binnen de termijnen en voorwaarden voorzien in dit artikel 10, behoudt Racinglubes.fr zich het recht voor om de geretourneerde producten te weigeren en geen restitutie of creditnota af te geven ten gunste van de Klant.

 

In dit geval, als de Klant opnieuw van zijn Product wil genieten, moet hij het verzoek per e-mail, via zijn Klantaccount of per telefoon indienen bij Racinglubes.fr, die het Product dan zo snel mogelijk zal opsturen. De retourkosten zijn voor rekening van de Klant en zijn vooraf per creditcard te betalen.

 

 

 

Art 11 Garantie en bederfelijkheid van Producten

 

De Producten verkocht door Racinglubes.fr zijn niet gegarandeerd, de garantie is niet van toepassing op verbruiksgoederen zoals ruitensproeiers, oliën, onderhoudsproducten, additieven...

 

Producten zoals oliën zijn in de overgrote meerderheid van de gevallen niet bederfelijk, de productiedatum van het Product vermeld op de verpakking kan meerdere jaren voor de datum van de Bestelling liggen. Deze gegevens kunnen in geen geval door de Klant worden ingeroepen om de goederen te weigeren of om enig recht of schadevergoeding te doen gelden.

 

 

 

Art 12 Aankoop in de winkel

 

Voor elke aankoop die rechtstreeks aan de balie van de Racinglubes.fr-winkel wordt gedaan, selecteert de klant het product, controleert de conformiteit en de aanpassing aan zijn behoeften. Bijgevolg worden de verkoop en het Product geacht in overeenstemming te zijn. Na verwijdering is geen klacht mogelijk.

 

 

 

Art 13 Toepasselijk recht

 

 

13.1 - Jurisdictie

 

De algemene verkoopvoorwaarden van Racinglubes.fr worden uitgevoerd en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Franse wetgeving.

 

Elk geschil dat zou kunnen rijzen in verband met hun geldigheid, interpretatie of uitvoering, zal worden voorgelegd aan de rechtbanken binnen de jurisdictie van het departement Bouches du Rhône, waaraan uitdrukkelijk de exclusieve bevoegdheid is toegekend. De consument kan naar eigen keuze (exclusief beroepsbeoefenaren) kiezen naast een van de territoriaal bevoegde jurisdicties op grond van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de jurisdictie van de plaats waar hij woonde op het moment van het sluiten van de overeenkomst of het optreden van de schadelijke evenement.

 

In het geval dat een van de bepalingen van de algemene voorwaarden door een rechterlijke beslissing als onwettig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, blijven de andere bepalingen van die voorwaarden van kracht.

 

 

13.2 - Aansprakelijkheid

 

De aansprakelijkheid van Racinglubes.fr onder de voorwaarden van de algemene verkoopvoorwaarden kan niet hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de bedragen die zijn betaald of betaalbaar zijn tijdens de transactie aan de oorsprong van de genoemde aansprakelijkheid, ongeacht de oorzaak of de vorm van de betreffende actie.

 

 

 

Art 14 Informatica en vrijheden


Door zijn Bestelling te plaatsen, stemt de Klant ermee in dat het Bedrijf de gegevens verzameld uit zijn Bestelling mag opslaan, verwerken en gebruiken om zijn Bestelling te verwerken. Een deel van deze informatie kan worden overgedragen aan de bedrijven die betrokken zijn bij de levering van de Producten.

De Klant stemt ermee in dat hij het Bedrijf machtigt om hem commerciële verzoeken, waaronder nieuwsbrieven, per e-mail te sturen met betrekking tot zijn Producten of Diensten. De Klant kan ook worden aangesproken via elk ander commercieel middel, zoals Facebook, om op de hoogte te worden gehouden van het commerciële nieuws van Racinglubes.fr.


Om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren, zullen oproepen naar Racinglubes.fr waarschijnlijk worden opgenomen.

 

 

 

Art 15 Bescherming van persoonsgegevens

 
Het bedrijf zet zich in het bijzonder in voor het respecteren van individuele vrijheden. Het Bedrijf verbindt zich ertoe om onder geen enkele omstandigheid informatie over een Klant over te dragen (verkopen, ruilen, verhuren, geven, uitlenen) aan derden, behalve met uitdrukkelijke toestemming van zijn kant.

 

Racinglubes.fr respecteert de verwerking van de persoonlijke gegevens van zijn gebruikers in overeenstemming met wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, zoals gewijzigd door wet nr. 2004-801 van 6 januari 1978. Augustus 2004 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

 

Overeenkomstig deze wet heeft de Klant het recht om alle hem betreffende informatie in te zien, te wijzigen, te corrigeren en te verwijderen. De Klant kan dit recht rechtstreeks uitoefenen door een e-mail te sturen naar RACING LUBES.

 

Het bedrijf verzamelt alleen persoonlijke gegevens via het bestelformulier en het formulier op de contactpagina. De velden in deze formulieren zijn niet allemaal verplicht. Het Bedrijf vraagt de Klant enkel de informatie die essentieel is voor een kwaliteitsvolle verwerking en een zorgvuldige opvolging van de bestelling (naam, voornaam, adres, e-mail). Alle andere gevraagde informatie is enkel bedoeld om de Klant informatie te verstrekken die beter is afgestemd op zijn behoeften (gepersonaliseerd advies, promotionele aanbiedingen, enz.). Het staat de Klant vrij deze niet mee te delen.

 

De gegevens die door het bedrijf worden geregistreerd, vormen het bewijs van alle transacties tussen het bedrijf en zijn klanten.

 

 

___________________

 

 

 

"SARL RACING LUBES" - Aix-en-Provence zakencentrum - Tamarin cluster - Lot 4 - 230 rue Henri Delaunay - 13290 Aix-en-Provence - Tel: 01 86 950 949

 

SARL met een kapitaal van 30.000 euro - BTW-nummer FR24533271763

RCS Aix en Provence 533 271 763 00021 - NAF-code 4671Z.

 

 

___________________

Nieuw account registreren